Partneri

Vanja Vučićević Boras

Rođena:1971. Zagrebu.

Završila je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a Stomatološki fakultet u Zagrebu 1997. godine. Od siječnja 1999. do danas je zaposlena na Zavodu za oralnu medicinu. Magistrirala je 2000. Doktorirala 2003. godine. U 2003. godini je dobila godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za znanstveni rad iz stomatologije, u području biomedicine i zdravstva. 2004. godine je položila specijalistički ispit iz oralne patologije. 2004. godine je bila član Povjerenstva za praćenje projekta „Unapređivanje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“ te je tijekom par godina volontirala pružajući stomatološku pomoć oboljelima od HIV/AIDS-a.

Tijekom 2005 i 2006. godine je bila na poslijedoktorskom studiju na Zavodu za oralnu medicinu, Stomatološkog fakulteta na University of Queensland, u Brisbaneu u Australiji. Boravila dva mjeseca na University of Pennsylvania, Philadelphia i mjesec dana na University of Newcastle upon Tyne, Velika Britanija. Bila je suradnik na nekoliko projekata MZOS, te voditelj projekta „Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena“. Dobitnik je projekta Nacionalne Zaklade za znanost u 2015. Autor je dvije knjige: Oralna medicina-od dijagnoze do terapije (2005, Medicinska naklada) i Kontrola infekcije u stomatološkim ustanovama (2008, Medicinska naklada), a koautor je udžbenika Oralna medicina (Školska knjiga, 2005) te urednik i koautor priručnika Diferencijalna dijagnostika u dentalnoj radiologiji (2012, Medicinska naklada) kao i koautor na knjizi A textbook of advanced oral and maxillofacial surgery (INTECH 2013) na dva poglavlja Application of low level laser therapy i Application of diode laser in oral and maxillofacial surgery i koautor sveučilišnog udžbenika Lokalna anestezija u dentalnoj medicini (2015, Medicinska naklada).  Prevela je u cjelosti knjigu Wolframa Bückinga Škrinjica stomatološkog blaga i nekoliko poglavlja udžbenika Jan Lindhea Klinička parodontologija i dentalna implantologija. Autor je i koautor 135 članaka.

Član je uredničkog odbora časopisa Acta Clinica Croatica, Journal of Autacoids (USA), Frontiers in Dentistry. Začetnik je izbornog kolegija Bol na stomatološkom fakultetu u Zagrebu, te je voditelj predmeta Zaštitni mehanizmi usta na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Kao Predstojnik Zavoda za oralnu medicinu je od 2009. godine voditelj kolegija Oralna medicina na dodiplomskom studiju dentalne medicine Sveučilišta u Zagrebu.

Bila je mentor na tridesetak diplomskih radova, jednom magistarskom radu i na četiri doktorata dok je u tijeku izrada još pet disertacija. Predavač je na tečajevima trajne izobrazbe doktora dentalne medicine (Stomatološki fakultet i Hrvatska komora dentalne medicine) i na zdravstvenom veleučilištu Ambitio u Zagrebu. Održala je dvadesetak predavanja na tečajevima trajne izobrazbe stomatologa do sada. Bila je pozivni predavač na 5 kongresa odnosno simpozija. Dva puta je bila gost na HRT vezano uz oralno zdravlje i zabludama vezanim uz trigeminalnu neuralgiju sa stomatološkog aspekta. Član je Hrvatskog Liječničkog Zbora, Hrvatskog Društva za oralnu medicinu, Europskog Društva za oralnu medicinu.


Aleksandra Fučić,

Rođena: Zagreb 1959.

Fucic je doktorirala iz područja biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Posljednih 25 godina radi u području genotoksikologije i ekspert je za biomoitoring Europske Komisije. Njezin znanstveni interes su mehanizmi karcinogeneze kod osoba sa oštećenjem genoma nakon izlaganja kemijskim i fizikalnim čimbenicima. Objavila je preko 70 originalni znanstvenih publikacija i nekoliko knjiga. Predaje genotoksikologiju na Poslijediplomskom studiju Medicinskoag fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sadašnje zaposlenje Znanstveni savjetnik na Institutut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Sudjelovanje na relevantnim Europskim projektima:

Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk” (coordinator H. Norppa, Finland, FP5) 2001-2004;Health and Environment Network (FP6, 2006-2010);Expert team to support biomonitoring in Europe (FP6 2006-2009);European Coordination action on biomonitoring (FP7, 2009-2012);Demonstration of a study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale (LIFE/ENV 2010-2012); Human Biomonitoring for Europe (Obzor 2020, 2017-2022).


Mišo Virag,

Rođen: Zagreb 1946.

Medicinski fakultet završava 1971, specijalizira otorinolaringologiju (ispit 1977), a zatim i mak¬silofacijalnu kirur¬giju (ispit 1981). Od 1976 zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta.Magisterij znanosti brani 1981, doktorat medicinskih znanosti 1985, Znanstveni suradnik je od 1986, viši znanstveni suradnik 1993, a znanstveni savjetnik 2004. Redovni profesor je od 2004.Područja stručnog interesa su mu onkologija glave i vrata, rekonstruktivna kirurgija i medicinska informatika. Kao stručnjak iz ovog područja pozivan u svojstvu predavača odnosno operatera na stručne sastanke, kongrese i Klinike u inozemstvu. Objavio je 13 nastavnih tekstova i preko 150 publikacija


Igor Blivajs

Igor Blivajs rođen 1982, Zagreb. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. Od 2014. radi kao specijalist maksilofacijalne kirurgije u KB Dubrava. Uže područje interesa su mu kirurška onkologija glave i vrata, te plastično rekonstruktivna kirurgija stečenih i prirođenih malformacija i deformiteta glave i vrata. Istraživač je u dvije internacionalne kliničke studije. Predavač i aktivni sudionik na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

Sadašnje zaposlenje: Maksilofacijalni kirurg, Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta, KB Dubrava.


Danko Velimir Vrdoljak,

Rođen: Doboj, BiH, 1966. Danko Velimir Vrdoljak  je doktorirao iz područja biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Posljednih 20 godina radi u području kirurgije, onkologije i kirurške onkologije i voditelj je sekcije za kiruršku onkologiju Hrvatskog kirurškog društva. Također je u predsjedništvu Hrvatskog senološkog društva i Hrvatskog društva za hepatobilijarnu kirurgiju. Položio je Europski ispit iz kirurške onkologije pri European surgical society. Njegov znanstveni interes onkološko liječenje karcinoma dojke i kolorektalnog karcinoma, te epidemiologija navedenih karcinoma.Objavio je preko 50 originalnih znanstvenih publikacija i te je koautor dvije knjige. Predaje kirurgiju na Medicinskom fakultetu u Mostaru, kao i na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Također je predavač na Zdravstvenom veleučilištu i viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sadašnje zaposlenje Predstojnik Klinike za tumore u Zagrebu, te Pročelnik Zavoda za Kiruršku onkologiju Klinike za tumore u Zagrebu.Sudjelovanje na relevantnim Europskim projektima: Grunenthal 11GRU004/ croatia site


Dragana Gabrić,

Rođena 1981, Split. Dragana Gabrić je docentica i viša znanstvena suradnica u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2010. u području oralne kirurgije, na polju eksperimentalne laserske koštane kirurgije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U više navrata je radi edukacije i istraživanja boravila na Sveučilištima u Njemačkoj, Sloveniji, Makedoniji i Srbiji.Predaje više temeljnih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju: (Pretklinička oralna kirurgija, Oralna kirurgija, Dentalna implantologija, Pretprotetska kirurgija, Kirurška protetika, Suvremeni koncepti lokalne anestezije). Područje njezinog znanstvenog i stručnog istraživanja i kliničkog rada uključuje minimalno invazivne tehnike u dentalnoj implantologiji, tehnike augmentacije u oralnoj kirurgiji, primjenu trombocitima obogaćenog fibrin u augmentaciji koštanih defekata, lasersku mekotkivnu i koštanu kirurgiju. Bila je suradnik jednog domaćeg projekta Ministarsva znanosti, obrazovanja i športa („Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne augmentacije“). Trenutno je suradnica na međunarodnom interdisciplinarnom projektu (School of Dental Medicine, University of Skopje, Republic of Macedonia; King’s College London, UK; University of Greenwich, UK)  „Histološka i ultrastrukturna evaluacija cijeljenja koštanih defekata nakon osteotomije  Er:YAG laserom, piezotomom i kirurškim svrdlom“ i mentor je doktoranda koji istražuje promjenu i tijek cijeljenja kosti nakon različitih kirurških tehnika na eksperimentalnim životinjama.Objavila  je 127 radova. Autorica je 4 poglavlja u inozemnim i domaćim stručnim knjigama. Aktivno sudjelovala u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, kongresa i radnih tečajeva. Aktivna je članiva više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih kongresa i skupova. Pozvana predavanja održala je na više međunarodnih skupova i sveučilišta (Hong Kong, Peking, Njemačka, Španjolska, Francuska, Mađarska, Ukrajina, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora) te 2 plenarna izlaganja na 13. Svjetskom kongresu laserske dentalne medicine, WFLD2012. u Barceloni te II. Međunarodnom znanstveno-stručnom kongresu aplikacije lasera u stomatologiji u L’vivu (Ukrajina).Recenzentica je u časopisima Journal of Periodontology, Acta Stomatologica Croatica, Journal of Cranio-Maxillary Diseases i Microscopy and Microanalysis.U okviru svog znanstveno-istraživačkog rada uspješno surađuje s Institutom Ruđer Bošković, Institutom za fiziku, Institutom za medicinska istraživanja u Grazu i Fotona Institutom za istraživanje lasera u Sloveniji, kao i Stomatološkim fakultetima u Beogradu, Skoplju, Banjoj Luci te Medicinskim fakultetom u Splitu.


Vesna Bišof

Rođena: Zagreb, 1966.V. Bišof je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. Doktorirala je iz područja prirodnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 2008. Njezin znanstveni i stručni interes su maligni tumori područja glave i vrata, probavnog i urogenitalnog sustava. Objavila je 18 originalnih znanstvenih publikacija. Koautor je 4 knjige. Naslovni je docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i viši znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi iz kliničke onkologije na Medicinskom fakultetu u Osijeku i Zagrebu. Voditelj je kolegija „Tumori ORL područja” na Poslijediplomskom studiju iz kliničke onkologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sadašnje zaposlenje: Specijalist onkolog, radioterapeut na Klinici za onkologiju, KBC Zagreb.

Sudjelovanje na znanstevnim projektima:Populacijska struktura Hrvatske – biomedicinski pristup (01960101) (2002-2006);Kompleksna obilježja i zdravlje stanovništva od djetinjstva do duboke starosti (196-1962766-2747) (2007-2013).


Zoran Rakušić,

Rođen: Metković 1957.Zoran Rakušić, dr.sc. Završio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1982. 1993. položio specijalistički ispit iz Radioterapije i kliničke onkologije na Klinici za onkologiju KBC Zagreb. Magistrirao 2001. g.  s temom „Utjecaj metilprednizolona  u kombiniranoj antiemetičkoj terapiji bolesnika liječenih cisplatinom” znanstvenog područja Biomedicine i zdrastva na Medicicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 2011. na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu s temom „Utjecaj humanog papiloma virusa na kliničko-patološke značajke tumora orofarinksa“. Posljednih 25 godina zaposlen na Klinici za onkologiju KBC Zagreb. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi predmeta Onkologija i poslijediplomskoj nastavi Predmeta Otorinolaringologija Mediciskog fakulteta u Zagrebu. Glavno područje interesa i rada su mu tumori glave i vrata i probavni tumori. Objavio je 15-ak znanstvenih i stručnih radova i 3 poglavlja u knjigama, nastupio kao pozvani predavač na više inernacionalnih simpozija u Hrvatsoj i inozemstvu.

Sadašnje zaposlenje: Voditelj odjela za tumore glave i vrata, Klinika za onkologiju, KBC Zagreb

Sudjelovanje u relevantnim europskim priojektima:2001-2003, istraživač, BCIRG 005 (Breast Cancer International Research Group), multicentrična radomizirana studija faze III;2002-2005, istraživač, BCIRG 006, BCIRG 007, HERA (MCR studija, karcinom dojke);2004-2005, istraživač, HERCULES (MCR studija, karcinom dojke);2006-2010, istraživač , EGF 102988 Study (Squamous cell carcinoma of the head and neck), MCR studija faze III ( tumori glave i vrata);Od 2014, istraživač, CEL-SCI International randomized phase II HNSCC therapy study (tumori glave i vrata);Od 2014, glavni istraživač za KBC Zagreb u znanstvenom projektu „Epigenetske promjene u tumorima glave i vrata“ (akronim: EpiC-HNSCC),


Čedna Tomasović Lončarić,

Rođena: Zagreb 1965.Č.Tomasović-Lončarić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist je patologije. Doktorirala iz područja biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Stručni interes: hematopatologija i kirurška patologija, posebno patologija dojke, glave i vrata. Znanstveni interes: interakcija tumora i tumorske strome. Objavila je 16 znanstvenih i stručnih publikacija. Sudjeluje na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sadašnje zaposlenje: Specijalist patolog Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju KB Dubrava, znanstveni suradnik.

Sudjelovanje na relevantnim projektima: Istraživač na projektu “Značaj biopsije sentinel limfnog čvora kod melanoma i karcinoma dojke” Ministarstva znanosti RH (No0198007).


Michael John Kobernus

Rođen: SAD1965. god.

Diplomirao Englesku književnost na Warwick University, Diplomirao Studij prirodnih znanosti, University of Birmingham,

Znanja, vještine i kompetencije: Certificirani inžinjer Microsoft-a, MCSE+Internet, rad na Personal Environmental Information System (PEIS)

Međunarodni projekti: CAERUS, ENVIROFI, CITI-SENSE, HENVINET

Radno iskustvo: NASDAQ, PriceWaterhouseCoopers, QA menađer Intranet-a za Ministarstvo obrane Norveške, Projektni menađer AirShare-a za Norveško zrakoplovstvo, voditelj radne skupine za izradu web stranice projekta HENVINET i ENVIROFI

Sadašnje zaposlenje: Projekt SHaDe, Projektni menađer, NORWEGIAN INSTITUTE FOR AIR RESEARCH,Kjeller, Norway.